A l’Assemblea General Ordinària de socis celebrada el 19 de febrer de 2022 va ser proclamada la Junta Directiva presentada per el Sr.  Josep Ramon Casas i Martí

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA 2022 -2026

PRESIDENT: Representant legal: 

Sr. Josep Ramon Casas Martí 

VICEPRESIDENTS: 

Sra. Núria Soler Colomina 

Sra. Carlota Jover Ribalta 

SECRETARI: 

Sr. Ángel Luis Alonso de Antonio 

SOTSSECRETÀRIA: 

Sra. Mercè Ors Barbarà 

INTERVENTOR: 

Sr. Federico Muñiz Alonso 

TRESORER: 

Sr. Víctor Burguete Aznar 

BIBLIOTECÀRIA: 

Sra. Mercè Ors Barbarà 

VOCALS: 

  1. Sr. Ferran de Batlle Boix
  2. Sr. Juan Emilio Alvarez Serna
  3. Sr. José María Anglès Sarrias
  4. Sr. Josep Oriol Serrano Gavalda